Guram Kapanadze
GUR_9420.JPG

Milan Fashion Week F/W 17-18

Milan, Italy

21-27 February

GUR_9420.JPG
GUR_9427.JPG
GUR_9447.JPG
GUR_9219.JPG
GUR_9127.jpg
GUR_9328.JPG
GUR_9285.jpg
GUR_0372.JPG
GUR_0015.jpg
GUR_0295.JPG
GUR_9318.jpg
GUR_9280.jpg
GUR_9277.jpg
GUR_0006.JPG
GUR_0054.jpg
GUR_0060.jpg
GUR_0095.jpg
GUR_0128.JPG
GUR_0138.JPG
GUR_0142.JPG
GUR_0152.JPG
GUR_0178.JPG
GUR_0199.JPG
GUR_0204.JPG
GUR_0216.JPG
GUR_0184.JPG
GUR_0269.JPG
GUR_0264.JPG
GUR_0263.JPG
GUR_0166.JPG
GUR_0244.JPG
GUR_0318.JPG
GUR_0308.JPG
GUR_0376.JPG
GUR_9173.jpg
GUR_9177.jpg
GUR_0350.JPG
GUR_0299.JPG
GUR_0323.JPG
GUR_0304.JPG
GUR_9250.jpg
GUR_9291.jpg
GUR_9505.JPG
GUR_9402.jpg
GUR_9358.jpg
GUR_9499.JPG
GUR_9896.JPG
GUR_9409.JPG
GUR_9501.JPG
GUR_9513.JPG
GUR_9517.JPG
GUR_9560.JPG
GUR_9576.JPG
GUR_9545.JPG
GUR_9523.JPG
GUR_9646.JPG
GUR_9612.JPG
GUR_9625.JPG
GUR_9705.JPG
GUR_9677.JPG
GUR_9749.JPG
GUR_9759.JPG
GUR_9754.JPG
GUR_9606.JPG
GUR_9802.JPG
GUR_9809.JPG
GUR_9773.JPG
GUR_9819.JPG
GUR_9833.JPG
GUR_9841.JPG
GUR_9843.JPG
GUR_9848.JPG
GUR_9870.JPG
GUR_9892.JPG
GUR_9900.JPG
GUR_9909.JPG
GUR_9941.JPG