Guram Kapanadze
GUR_3175.jpg

Paris Fashion Week F/W 19-20

Paris, France

1-6 March

GUR_3175.jpg
GUR_3146i.jpg
GUR_3179.jpg
GUR_4415i.jpg
GUR_3184.jpg
GUR_3313i.jpg
GUR_3233c.jpg
GUR_1724.jpg
GUR_1766.jpg
GUR_4328.jpg
GUR_1784.jpg
GUR_3963i.jpg
GUR_5110.jpg
GUR_3506i.jpg
GUR_3138c.jpg
GUR_4904i.jpg
GUR_4825.jpg
GUR_1922.jpg
GUR_4029.jpg
GUR_2398i.jpg
GUR_4965i.jpg
GUR_4939.jpg
GUR_2982i.jpg
GUR_4994.jpg
GUR_3017i.jpg
GUR_2213.JPG
GUR_2085.jpg
GUR_2096cc.jpg
GUR_2769.jpg
GUR_1906.jpg
GUR_2726.jpg
GUR_2700.jpg
GUR_2324.jpg
GUR_1729.jpg
GUR_2328.jpg
GUR_2157.JPG
GUR_2359.jpg
GUR_5080.jpg
GUR_3073.jpg
GUR_2870.jpg
GUR_2882.jpg
GUR_4273.jpg
GUR_2458.jpg
GUR_4921.jpg
GUR_4934.jpg
GUR_4522.jpg
GUR_1985.jpg
GUR_2201.jpg
GUR_3096.jpg
GUR_4579.jpg
GUR_4652ic.jpg
GUR_3254.jpg
GUR_2941.jpg
GUR_5034.jpg
GUR_4628.jpg
GUR_4691.jpg
GUR_3997i.jpg
GUR_3394.jpg
GUR_4253.jpg
GUR_2545i.jpg
GUR_3802.jpg
GUR_3458.jpg
GUR_3558.jpg
GUR_3613.jpg
GUR_3873.jpg
GUR_3478.jpg
GUR_4342.jpg
GUR_1870.jpg
GUR_3391.jpg
GUR_3925.jpg
GUR_4113.jpg
GUR_3825.jpg
GUR_2512.jpg
GUR_2559.JPG
GUR_4179.jpg
GUR_2339.jpg
GUR_4767.jpg
GUR_4215.jpg
GUR_4323.jpg
GUR_5057.jpg
GUR_3432i.jpg
GUR_3254.jpg
GUR_4817.jpg
GUR_3981.jpg
GUR_2432c.jpg
GUR_2178.jpg
GUR_2757.jpg
GUR_2590.jpg
GUR_4348.jpg
GUR_2623.jpg
GUR_3105.jpg
GUR_2644.jpg
GUR_4598c.jpg
GUR_2574.jpg
GUR_2631.jpg
GUR_2685.jpg
GUR_3045.jpg
GUR_2914.jpg
GUR_4838.jpg
GUR_3726.jpg
GUR_3929.jpg
GUR_2926.jpg
GUR_3935.jpg
GUR_3156c.jpg
GUR_2819.jpg
GUR_2434.jpg
GUR_4104.jpg
GUR_3638.jpg
GUR_4154.jpg
GUR_3279.jpg
GUR_4273.jpg
GUR_2469.jpg
GUR_3374.jpg
GUR_1892.jpg
GUR_4304.jpg
GUR_4310.jpg
GUR_3081c 2.jpg
GUR_4471.jpg
GUR_3063.jpg
GUR_3954.jpg
GUR_2368ic.jpg
GUR_2382i.jpg
GUR_4448i.jpg
GUR_4129.jpg
GUR_4109.jpg
GUR_2444i.jpg
GUR_3001.jpg
GUR_2166.jpg
GUR_4512.jpg
GUR_3125.jpg
GUR_2315i.jpg
GUR_3736c.jpg
GUR_2986.jpg
GUR_3357.jpg
GUR_3603.jpg
GUR_4238.jpg
GUR_4503i.jpg
GUR_1697.jpg
GUR_4740.jpg
GUR_4777.jpg
GUR_4573.jpg
GUR_4380i.jpg
GUR_4540c.jpg
GUR_1735.jpg
GUR_1711.jpg
GUR_1670.jpg
GUR_1737.jpg
GUR_1733.jpg
GUR_1753.jpg
GUR_1846.jpg
GUR_1950.jpg
GUR_1768.jpg
GUR_1940.jpg
GUR_1804.jpg
GUR_2054.jpg
GUR_1993.jpg
GUR_2319.jpg
GUR_2716.jpg
GUR_2232.jpg
GUR_1964.jpg
GUR_2400.jpg
GUR_2517.jpg
GUR_2601.jpg
GUR_1991.jpg
GUR_2743.jpg
GUR_2812.jpg
GUR_2775.jpg
GUR_2696.jpg
GUR_3132.jpg
GUR_3204.jpg
GUR_3660.jpg
GUR_3381.jpg
GUR_3265.jpg
GUR_3411.jpg
GUR_3550.jpg
GUR_3322.jpg
GUR_3811.jpg
GUR_3598.jpg
GUR_3772.jpg
GUR_3676.jpg
GUR_3868.jpg
GUR_3365.jpg
GUR_3857.jpg
GUR_3846.jpg
GUR_4092.jpg
GUR_4165.jpg
GUR_3971.jpg
GUR_4053.jpg
GUR_4187.jpg
GUR_4190.jpg
GUR_4221.jpg
GUR_4203.jpg
GUR_3886.jpg
GUR_4364.jpg
GUR_4374.jpg
GUR_4478.jpg
GUR_4405.jpg
GUR_4731i.jpg
GUR_4731ic.jpg
GUR_4910.jpg
GUR_4547.jpg
GUR_4908.jpg
GUR_5156.jpg
GUR_2677.jpg
GUR_5152.jpg
GUR_4905.jpg