Guram Kapanadze
GUR_9560.JPG

Tbilisi Fashion Week F/W 15-16

Tbilisi, Georgia

16-19 April

GUR_9527.JPG
GUR_9560.JPG
GUR_9553.JPG
GUR_9683.JPG
GUR_9677.JPG
GUR_9691.JPG
GUR_9688.JPG
GUR_8338.jpg
GUR_9869.JPG
GUR_9033.JPG
GUR_9065.JPG
GUR_9142.JPG
GUR_8759.JPG
GUR_8329.JPG
GUR_9357.JPG
GUR_9180.JPG
GUR_8313.JPG
GUR_9246.JPG
GUR_9850.JPG
GUR_8317.JPG
GUR_9042.JPG
GUR_9579c.jpg
GUR_8838.JPG
GUR_9646.JPG
GUR_9708.JPG
GUR_9625.JPG
GUR_9725.JPG
GUR_9562.JPG
GUR_8764.JPG
GUR_8297.JPG
GUR_8355.JPG
GUR_8356.JPG
GUR_8332.JPG
GUR_9788.JPG
GUR_9837.JPG
GUR_8345.JPG
GUR_9212.JPG
GUR_9264.JPG
GUR_8812.JPG
GUR_8790.JPG
GUR_8821.JPG
GUR_8862.JPG
GUR_8899.JPG
GUR_8955.JPG
GUR_9719.JPG