Guram Kapanadze
GUR_1486.jpeg

Tbilisi Fashion Week F/W 17-18

Tbilisi, Georgia

19-23 April

GUR_2015.JPG
GUR_2163.JPG
GUR_2310.JPG
GUR_1927.JPG
GUR_2252.JPG
GUR_1472.jpg
GUR_1635.JPG
GUR_1486.JPG
GUR_1636.JPG
GUR_1985.JPG
GUR_1796.JPG
GUR_1841.JPG
GUR_1870.JPG
GUR_1776.JPG
GUR_1808.JPG
GUR_1876.JPG
GUR_1944.JPG
GUR_2036.JPG
GUR_2068.JPG
GUR_1563.JPG
GUR_2059.JPG
GUR_2209.JPG
GUR_2112.JPG
GUR_2124.JPG
GUR_2127.JPG
GUR_2194.JPG
GUR_2239.JPG
GUR_2169.JPG
GUR_2088.jpg
GUR_2318.JPG
GUR_2212.JPG
GUR_1914.JPG
GUR_2040.JPG
GUR_2218.JPG
GUR_2258c.jpg