Guram Kapanadze
GUR_4484.jpg

Tbilisi Fashion Week S/S 19

Tbilisi, Georgia

19-21 October

GUR_4484.jpg
GUR_3419.jpg
GUR_5825.jpg
GUR_3523.jpg
GUR_3557.jpg
GUR_4463.jpg
GUR_4556.jpg
GUR_4299.jpg
GUR_4294.jpg
GUR_4379.jpg
GUR_4436.jpg
GUR_4561.jpg
GUR_3433.jpg
GUR_3475.jpg
GUR_4412.jpg
GUR_4244.jpg
GUR_4274.jpg
GUR_4269.jpg
GUR_4403.jpg
GUR_4521.jpg
GUR_4366.jpg
GUR_4305.jpg
GUR_4593.jpg
GUR_4868.jpg
GUR_4894.jpg
GUR_4346.jpg
GUR_4579.jpg
GUR_5794.jpg
GUR_5661.jpg
GUR_5717.jpg
GUR_4900.jpg
GUR_4908.jpg
GUR_5770.jpg
GUR_5628.jpg
GUR_4606.jpg
GUR_4517.jpg
GUR_5764.jpg
GUR_4353.jpg
GUR_5820.jpg
GUR_5902.jpg
GUR_4420.jpg
GUR_4426.jpg
GUR_4618.jpg
GUR_5875.jpg
GUR_5619.jpg
GUR_4401.jpg