Guram Kapanadze
GUR_3764.JPG

Tbilisi Fashion Week F/W 16-17

Tbilisi, Georgia

1-3 April

GUR_2859.JPG
GUR_2946.JPG
GUR_2907.JPG
GUR_2982.JPG
GUR_2977.JPG
GUR_3990.JPG
GUR_3978.JPG
GUR_3592.JPG
GUR_3589.JPG
GUR_2899.JPG
GUR_4139.JPG
GUR_4251.JPG
GUR_4243.JPG
GUR_4087.JPG
GUR_3794.JPG
GUR_2988.JPG
GUR_4033.JPG
GUR_2910.JPG
GUR_4211.JPG
GUR_4190.JPG
GUR_4178.JPG
GUR_3580.JPG
GUR_2871.JPG
GUR_3551.JPG
GUR_3585.JPG
GUR_3602.JPG
GUR_4001.JPG
GUR_3764.JPG
GUR_3756.JPG
GUR_3272.JPG
GUR_3278.JPG
GUR_3294.JPG
GUR_3308.JPG
GUR_3340.JPG
GUR_3456.JPG
GUR_3424.JPG
GUR_3423.JPG
GUR_3221.JPG
GUR_3216.JPG
GUR_3528.JPG
GUR_3530.JPG
GUR_3537.JPG
GUR_4188.JPG
GUR_3608.JPG
GUR_3634.JPG
GUR_3714.JPG
GUR_3825.JPG
GUR_3969.JPG
GUR_3879.JPG
GUR_3877.JPG
GUR_4046.JPG
GUR_4236.JPG
GUR_4096.JPG
GUR_4080.JPG
GUR_4102.JPG
GUR_4107.JPG
GUR_4116.JPG